About this website // За този сайт

Why did I choose to use the word “Bitch” in the title of my blog?

The word “Bitch” is typically used to offend, but I have chosen to re-appropriate it (meaning to own/celebrate it).

If a “bitch” is she who is inconvenient,

who speaks her truth,

who doesn’t accept the status-quo, but works to change it,

who knows pleasure, knows how to ask for it, and isn’t ashamed,

who doesn’t smile- but rawrs!- in the face of injustice…

shouldn’t we all want to be called so?

The bitch in each of us needs to be recognized, and celebrated. This blog is my public way to share my private thoughts and experiences. To shed light on the absurdities and awesomeness of being a woman, and to echo the voices of the bitches who inspire me and make me proud to call myself a “woman”.

Why “Bulgarian*”?

Some people think that a “Bulgarian” is someone who is necessarily white, of “pure” Bulgarian origins, straight, folklore-loving, patriot/nationalist, etc. I am some of these (white), but not many of the others. I also happen to be Palestinian, US-educated, feminist, anti-nationalist, liberal, queer, sometimes polyamorous/sometimes monogamous (the list goes on). Yet, while others (Roma people) have their Bulgarian-ness challenged all the time, no one doubts mine. The asterisk (*) designates my desire for people to treat identities as self-selected and flexible, and not as badges of honor.

What does this blog bitch about?

I stand for radical honesty, vulnerability, intersectional feminism, the sociological imagination (the skill which helps us to see society in the individual; or why my personal success is not mine only), social justice, conscious sexuality, freedom and innovation in education. I hope that the posts on this blog will create opportunities for conversation, sharing, and collective growth.

 

Защо реших да използвам думата “Bitch” (в превод: “кучка”) в заглавието на блога си?

Както на английски, така и на български думата “кучка” се използва, за да засегне и засрами този, срещу когото се използва. Много социални движения, обаче, възродяват обидни термини и започват да ги използват с гордост (напр. “суфражетки,” “queer,” etc.). Така и аз реших да използвам думата “bitch” гордо и без срам, защото в крайна сметка е просто дума. А думите са това, което ние правим от тях. Нещо повече:

Ако кучка е тя, която е неудобна,

която има Глас и не се страхува да го използва,

която не се задоволява със статуквото, а работи върху неговата промяна,

която познава удоволствието и знае как да си го поиска, без да се срамува от това,

която не се усмихва кротко лице в лице с неуважението…,

не трябва ли всички да искаме да бъдем наричани така?

Кучката у всяка една от нас следва да бъде преоткривана и чествана.  Този блог е моят публичен начин да споделям своите лични мисли и преживявания. Да показвам “на светло” абсурдите и прекрасностите на това да бъдеш жена и като ехо да помагам да се пренасят гласовете и постиженията на любимите ми “кучки”, които ме вдъхновяват и карат да се чувствам горда от това да се нарека жена.

Защо “Българска*” със звездичка?

Някои хора смятат, че “българи” са само хората, които са непременно бели, “чистокръвни”, хетеросексуални, … тези, които обичат “всичко българско и родно”, едва-ли-не по цял ден слушат химна на България и във всеки момент са готови да хукнат да защитават България от чуждеземни нашественици. Някои от тези неща се припокриват с мен (това, че видимо съм бяла), но повечето- не. Освен “българка” съм палестинка, с американско образование, анти-националист, либерална, куиър, моногамна или “полиаморна” според състоянието на духа (списъкът продължава). Само че докато на други (например, ромите) българщината никога не им се признава напълно, моята рядко се поставя под въпрос (ако се бях родила с няколко тона по-тъмен цвят на кожата едва ли щеше да е така).  Звездичката (*) е символ на надеждата ми, че повече хора ще започнат да възприемат идентичностите като предмет на самоопределение, а не като значки за чест, с която някой трябва да те удостои.

За какво още е този блог?

Едни от най-важните неща за мен са радикалната честност, смело неприкриваната ранимост, интерсекционалния феминизъм, социологическото въображение (което ни помага да видим обществото у човека- или защо личният ми успех не е само мой), социалната справедливост, съзнателна сексуалност, свобода и иновация в образованието. Надявам се, че постовете ми ще създават възможности за разговор, споделяне, колективно и индивидуално развитие.

Wanna add or share something?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s